Det mörknar på

It´s getting darker

De unga grävlingarna från årets kullar vet ännu inte hur farligt det är på våra vägar nu när kvällarna börjar bli lite mörkare. De är aktiva även tidigt om aftonen och håller gärna till i skuggorna från skogen. Varje år dödas ca 30 000 grävlingar på våra vägar i Sverige. Så min enkla uppmaning blir: -Ta det bara lugnt så hinner ni ta in lite av det som passerar förbi er.

Grävling, Dalsland – slutet av juli 2013 och 2015

English summery:

The young badgers from this year do not yet know how dangerous it is on our roads, now that the evenings are starting to get a little darker. They are active even in the early evening and like to stay in the shadows from the forest. Every year, about 30,000 badgers are killed on our roads in Sweden. So my simple call is: -Take it easy and you will have time to take in some of what passes by you.

Levande vatten 6.1

. . . . . ett erkännande

Fick frågan av Minna i Finland, var jag tagit bilden i inlägget Levande vatten 6. Så här kommer mitt erkännande och förklaring. Originalet fotades en stilla höstdag i oktober 2018 vid en fiskrik liten tjärn utanför min hemstad Strömstad. Klippans vattenspegel var magisk med bara några små krusningar på vattenytan. Enda störningsmomentet var en gråkråka som förföljde en korp samt skymten av några öringar som skapade ringar på vattenytan längst in i en vik.

Gjorde en medveten manipulering genom att skapa en exakt spegling i svartvitt och vrida på bilden, för att på så sätt få fram de smått surrealistiska mönster och detaljer som uppträder slumpartat. Sedan får fantasin flöda och betraktaren tolka in fritt vad man ser, även om jag i detta fall lämnade tydliga ledtrådar…….

English summery:

I was asked by Minna in Finland where I took the picture in the post Living Water 6. Here is my acknowledgment and explanation. The original was photographed on a quiet autumn day in October 2018 by a fish-rich small pond outside my hometown Strömstad. The water reflections of the cliff was magical with only a few small ripples on the water surface. The only disturbance was a gray crow that chased a raven and the glimpse of some trout who created rings on the water surface in a small bay.

Performed a deliberate manipulation by creating an exact reflection in black and white and twisting the image, in order to bring out the slightly surreal patterns and details that appear randomly. Then the imagination can flow and the viewer can freely interprets what you see, even though in this case I left some clear clues …….

Grön bärfis – The European green shield bug

Dags att ta de första stegen ut i verkliga livet för den unga gröna bärfisen (Palomena prasina) som tillbringat sina första dagar i vår trädgård. Efter att ha ömsat skal fem gånger skall den till slut ha fullt utvecklade vingar och ett bättre skalskydd mot fiender. Senare i höst kommer den gröna bärfisen att mörkna och bli mer brun, ett bra kamouflage när växterna börjar vissna. Den övervintrar hos oss för att nästa år para sig, lägga ägg och se till att nästa generation får de bästa förutsättningarna. På fotona kan ni se tre av fem stadier i bärfisens utveckling samt den fullvuxna bärfisen.

English summery:

Time to take the first steps into real life for the young green shield bug (Palomena prasina) who has spent her first days in our garden. After changing shells five times, it should eventually have fully developed wings and better shellprotection against enemies. Later in the autumn, the green shield bug will darken and become more brown, a good camouflage when the plants begin to wither. It spends the winter with us to mate next year and ensure that the next generation gets the best conditions. In the photos you can see three of five stages in the development of the green shield bug and the result as grown up.

Håriga tvåvingar

Har lite funderingar kring behåring på några av våra vanligaste tvåvingar. De flesta humlor har nåt man mer skulle kunna benämna som päls. Vad jag förstått så fyller den en värmereglerande funktion. De flesta humlor, och för den delen även bin, har päls över i stort sett hela kroppen. Jag har t.o.m. noterat att vissa bin har långa ögonfransar, som i och för sig kan vara praktiskt när man dyker ner med huvudet före i en blomma efter pollen eller nektar. Att det är en fördel i vårt något kyligare sommarklimat är förståeligt, men man kan ju undra vad som sker med höjda medeltemperaturer även hos oss.

Våra vanliga spyflugor, ett 50-tal arter i Sverige, har en glesare behåring. Det påminner mer om borst av olika längd som finns i stort sett överallt på flugan, som t.ex. på denna spyfluga nedan tillhörande släktet Lucilia. Ryggen har både korta täta borst och glesare längre borst. Men även ben, fötter och huvud har borst. När man ser hur de försöker lösa upp pollen så att de kan slicka i sig födan, inser man att det mesta fastnar på deras borst. Ofta ses spyflugorna tvätta av sina ben och huvud. Tror inte att denna behåring i första hand har som syfte att pollinera växter. En teori kan ju vara att borsten fungerar som känselspröt och utgör extra sinnen. Jag har försökt finna svar, men inte lyckats. Kanske någon vet?

English summery:

Have some thoughts about hair on some of our most common twowings. Most bumblebees have something you could call fur. From what I understand, it fulfills a heatregulating function. Most bumblebees, and for that matter also bees, have fur all over their whole body. I have even noticed that some bees have long eyelashes, which in itself can be practical when diving with your head first into a flower after pollen or nectar. Of course it is an advantage in our slightly cooler summer climate in Sweden, but you can wonder what happens with higher average temperatures even with us.

Our common blow-flies (Calliphoridae), about 50 species in Sweden, have a sparse hair. It is more reminiscent of bristles of different lengths that are found almost everywhere on the fly, such as on this housefly belonging to the genus Lucilia. The back has both short dense bristles and sparser longer bristles. But legs, feet and head also have bristles. When you see how they try to dissolve pollen so that they can lick their food, you realize that most things get stuck on their bristles. The blow-flies are often seen washing their legs and heads. I do not think that this hair is primarily intended to pollinate plants. One theory may be that the brush acts as a tactile rod and constitutes extra senses. I have tried to find answers, but have not succeeded. Maybe someone knows?

Barnkammaren

Fåglar kan verkligen lösa barnomsorgen på olika sätt, fastän de befinner sig i samma miljö. Gräsandshonan verkar mer stadsanpassad och säger till sina ungar. Stanna kvar på stenen medan jag uträttar några ärenden. Jag kommer strax tillbaka. Ungarna rör inte på sig, utan turas bara om att öppna ögonen ibland, även om människorna pratar högt alldeles i närheten.

Rörhönan däremot håller att ständigt vakande öga på sin enda avkomma. Ungen är förvisso liten men med bra kamouflage och har dessutom stora fötter att simma snabbt med. Honan lämnar henne inte på stenen utan lockar ungen genast ner i vattnet för att skyndsamt simma in i den tryggare vassen, bort från den envetna fotografen som förvisso befinner sig på långt avstånd men som aldrig ger sig.

English summery:

Birds can really solve childcare in different ways, even though they are in the same environment. The mallard female seems more adapted to the city and tells her cubs. Stay on the stone while I do some errands. I’ll be right back. The kids do not move, but only take turns opening their eyes sometimes, even if the people are talking loudly very close by. The partridge, on the other hand, keeps a watchful eye on its only chick. The puppy is certainly small but has good camouflage and also big feet to swim fast with. The female does not leave her on the rock, but immediately lures the cub down into the water to quickly swim into the safer reeds, away from the stubborn photographer who is at a long distance but who never gives up.

Arga leken

….. eller vem ger sig först ?

En väl trafikerad gång- och cykelväg, vad spelar det för roll när platsen är perfekt för att utöva sina behov. Gruset är varmt och man torkar snabbt i solen. Dessutom behöver man inte förorena sin egen simbassäng och matförråd. De ju så patetiska och dumma dessa människor, för att inte tala om deras hundar. Räcker med att sträcka på halsen, fräsa lite och ge dom det onda ögat. Villigt går de en omväg utan att protestera och stör oss inte i vilan.

English summery:

A well-trafficked pedestrian and bicycle path, what does it matter when the place is perfect for exercising your needs. The gravel is hot and you dry quickly in the sun. In addition, you don´t have to pollute your own swimming pool and food storage. They are so pathetic and stupid these people, not to mention their dogs. It is enough to stretch the neck, hiss a little and give them the evil eye. Willingly, they take a detour without protesting and do not disturb us at rest.